Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Về chức Năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát theo tinh thần cải cáh tư pháp / Nguyễn Minh Đức // Kiểm sát.Số 14-16( 7,8-2008). - H.;, 2008. - tr.50-53 .
Qua nghiên cứu tham khảo về tổ chức và hoạt động của Viện công tố một số nước trên thế giới và qua thực tiễn xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát thời gian qua, tác giả đề nghị Đảng và Nhà nước ngoài việc tiếp tục giao cho Viện kiểm sát chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, cần tiếp tục nghiên cứu để tiến tới có thể giao lại nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật cho Viên kiểm sát
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1