Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chính sách phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp / Lê Cảm // Tạp chí tòa án. số 3/2008. - H.;, 2008. - tr.6-11 .
Trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp ở Việt nam hiện nay việc nghiên cứu để làm sáng tỏ về mặt lý luận nhằm hoàn thiện chính sách phòng ngừa tội phạm với tư cách là một bộ phận cấu thành của chính sách hình sự nhằm nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh chống tội phạm, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự là rất cần thiết.Bài viết đề cập đến hai vấn đề cần nghiên cứu là:Vài nét chủ yếu về chính sách hình sự; Về chính sách phòng ngừa tội phạm
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1