Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Pháp luật hoá những giá trị luật tục dân tộc Chăm - Một giải pháp vận dụng luật tục dân tộc chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương tỉnh Ninh Thuận hiện nay / Trương Tiến Hưng // Nhà nước và pháp luật.Số 3/2008. - H., 2008. - 21-27tr. .
Bài viết nêu lên giá trị của luật tục dân tộc Chăm được xem xét theo những khía cạnh như: Giá trị về đạo đức, nhân văn; Giá trị văn hoá, nghệ thuật; giá trị về quản lý cộng đồng, quản lý tài nguyên thiên nhiên của luật tục dân tộc chăm ở tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời, nêu lên mục tiêu, yêu cầu, phương thức và nội dung thực hiện giải pháp vận dụng luật tục dân tộc chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương tỉnh Ninh Thuận hiện nay
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1