Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Vấn đề thừa kế, đất đai trong luật tục Bana / Nguyễn Quang Tuyến // Tạp chí luật học.Số 2/2008. - H., 2008. - 54-57tr. .
Bài viết trình bày vấn đề thừa kế và vấn đề đất đai trong luật tục Bana và một số nhận xét rút ra từ việc tìm hiểu vấn đề thừa kế, đất đai trong luật tục bana về cả phương diện tích cực và tiêu cực
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1