Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chức năng đại diện của Quốc hội: một số vấn đề về khái niệm / Hoàng Minh Hiếu // Nghiên cứu lập pháp.số 24(185)/T12-2010. - H.;, 2010. - tr.8-17(xem tiếp tr.43) .
Bài viết nói về chức năng đại diện của Quốc hội: Một số vấn đề về khái niệm. Đề cập đến các nội dung mang tính khái niệm liên quan đến chức năng đại diện của Quốc hội với ba câu hỏi cơ bản của Quốc hội là: Tại sao Quốc hội lại có chức năng đại diện; Quốc hội đại diện cho ai? Đại diện như thế nào?
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Nhận diện về chức năng đại diện và thực hiện chức nặng đại diện của quốc hội / Bùi Xuân Đức // Nghiên cứu lập pháp.Số 2/2008. - H., 2008. - 5-10tr. .
Bài viết trình bày cơ sở lý luận của chức năng đại diện của quốc hội, sự thể hiện và thực hiện chức năng đại diện của quốc hội như: tính cơ quan đại biểu rộng rãi và cao nhất của nhân dân; hoạt động đại diện của quốc hội và các đại biểu quốc hội. Nâng cao chức năng đại diện: cần cái tâm và cái tầm của đại diện
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Những yếu tố ảnh hưởng đến chức năng đại diện của quốc hội / Trần Thị Hạnh Dung // Nhà nước và pháp luật.Số 9(269)/2010. - H.; : Lao động - xã hội;, 2010. - tr.21-26 .
Bài viết đề cập tới khái niệm về đại diện, chức năng đại diện của Quốc hội, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng đại diện của Quốc hội.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Những yếu tố ảnh hưởng đến chức năng đại diện của Quốc hội / Trần Thị Hạnh Dung // Nghiên cứu lập pháp.số 16(177)/T8 - 2010. - H;, 2010. - tr.14 - 17 .
Bài viết đề cập: Chức năng đại diện của Quốc hội; Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng đại diện của Quốc hội.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1