Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Quyền thay đổi họ, tên từ pháp luật đến thực tiễn / Hoàng Long // Dân chủ pháp luật.Số 3/2008. - H.;, 2008. - tr.23 - 24 .
Quyền thay đổi họ, tên là quyền nhân thân của mỗi cá nhân được ghi nhận trong Bộ luật dân sự. Việc thay đổi họ tên được áp dụng trong các trường hợp sau: Theo yêu cầu của người có họ, tên; theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi ; theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ; thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ mẹ hay ngược lại; thay đổi hị tên của người xác định lại giới tính
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Quyền thay đổi họ, tên từ pháp luật đến thực tiễn / Hoàng Long // Dân chủ và pháp luật.Số 3/2008. - H.;, 2008. - tr.23 - 24 .
Bài viết đưa ra các trường hợp cụ thể đã được pháp luật quy định khá rõ ràng về quyền được thay đổi họ tên và những trường hợp được thay đổi họ tên gọi nhằmg tạo điều kiện cho cơ quan đăng ký hộ tịch vận dụng giải quyết trong những trường hợp cụ thể
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1