Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số vấn đề rút ra từ các bản án, quyết định của Toà án bị cấp giám đốc thẩm xử huỷ năm 2007 / Nguyễn Quốc Công // Kiểm sát.Số Tết( 03/02-2008). - H;, 2008. - tr.25-28+38 .
Qua các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật cấp giám đốc thẩm xử huỷ để điều tra lại hoặc xét xử lại năm 2007, rút ra một số thiếu sót chủ yếu sau: Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra; Về việc lập cáo trạng truy tố bị can ra trước Toà án; Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử( sơ thẩm, phúc thẩm)…Từ những thiếu sót, tác giả đưa ra những kiến nghị nhằm khắc phục, góp phần nâng cao vị thế của Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống các cơ quan tư pháp
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1