Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công tác lý luận với nhiệm vụ tăng cường xây dựng Đảng về chính trị hiện nayu / Nguyễn Văn Thắng // Lý luận chính trị.Số 2/2008. - H., 2008. - 29-31tr. .
Bài viết nêu lên vai trò, tầm quan trọng của công tác lý luận trong công tác xây dựng Đảng và là nhân tố quan trọng hàng đầu cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng. Những khiếm khuyết, yếu kém của công tác lý luận và phương hướng thực hiện để đẩy mạnh công tác lý luận, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1