GIỚI THIỆU THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI QUÝ III,IV/2017
Thực hiện Kế hoạch bổ sung vốn tài liệu thư viện năm 2017, Phòng Thư viện đã cập nhật, bổ sung mới tài liệu quý III,IV/2017 thuộc các lĩnh vực Pháp luật, Chính trị - xã hội và Kinh tế phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong cơ quan Bộ.(xin xem danh mục đính kèm).

File đính kèm.doc