GIỚI THIỆU THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI QUÝ I,II/2017
GIỚI THIỆU THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI QUÝ III,IV/2017
hực hiện Kế hoạch bổ sung vốn tài liệu thư viện năm 2017, Phòng Thư viện đã cập nhật, bổ sung mới tài liệu quý III,IV/2017 thuộc các lĩnh vực Pháp luật, Chính trị - xã hội và Kinh tế phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong cơ quan Bộ.(xin xem danh mục đính kèm).
http://thuvienso.moj.gov.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/S%C3%A1ch%20m%E1%BB%9Bi%20Quy%20I_%20II%202017-2.doc

File đính kèm.doc

File đính kèm.doc