Kế hoạch Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ IV tại Bộ Tư pháp
Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Kế hoạch số 892/KH-BTTT ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tổ chức Ngày sách Việt Nam trên phạm vi toàn quốc; Kế hoạch 537/KH-BTTTT ngày 23 tháng 02 năm 2017 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ IV trên toàn quốc.

http://thuvienso.moj.gov.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/KeHoachNgay%20Sach2017(1).doc